Personuppgiftspolicy

Din integritet är viktigt för oss på House and Home Fastighetsbyrå AB (House and Home). Därför har vi upprättat en integritetspolicy som beskriver hur vi hanterar personuppgifter. Denna handling beskriver också vilka rättigheter du har gentemot oss och hur du kan utöva dem.

House and Home är en fastighetsmäklarbyrå som förmedlar olika typer av bostäder, fastigheter och andra därmed jämförbara tjänster.

House and Home, 556787-8342, är personuppgiftsansvariga för behandling av de personuppgifter som vi samlar in. Detta gör vi i enlighet med gällande lagstiftning. Nedan följer information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är information som kan hänföras till dig som person. Med detta menar vi bland annat namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post, kontonummer etc. Med andra ord uppgifter som någon direkt eller indirekt kan identifiera dig med.

Dina Personuppgifter

När du kontaktar oss via kontaktformulär, e-post, telefon eller via sociala medier samlar vi in de personuppgifter du lämnar. I första hand är det sådana uppgifter som gör att vi får kontakt med dig såsom namn, adress, telefonnummer, e-post och liknande. Har vi ett behov av att komplettera dessa uppgifter kan vi göra det via offentliga register som exempelvis Skatteverket, Eniro etc.

Väljer du sedan att anlita oss ingår vi ett avtal för ett uppdrag. Då samlar vi in personuppgifter i syfte att fullgöra den tjänst du önskar få utförd. Vi behöver då också genomföra en ID-kontroll och behandla dina personuppgifter

Tillhandahåller någon oss dina personuppgifter för att vi ska kunna utföra en tjänst åt personen i fråga ska samma person informera dig om att vi erhållit dina uppgifter.

Söker du på vår hemsida eller använder vår app i mobilen kan vi samla in information om hur du nått fram till vår digitala information. Detta innefattar exempelvis operativsystem, IP-adress, nätidentifierare och webbplatsuppgifter.

Önskar du inte lämna vissa personuppgifter till oss kan detta hindra oss från att tillhandahålla vissa tjänster. Vissa av våra tjänster kan också bli missvisande då vi ej erhållit de uppgifter vi behöver. Om resultatet blir fel på grund av bristande information kan ansvaret ej tillskrivas House and Home.

Vilka personer berörs?

Vi behandlar personuppgifter om följande kategorier:

Kunder, det vill säga fysiska personer som antingen själva är kunder hos House and Home eller som är företrädare eller kontaktperson för kunder hos oss.

Spekulanter, det vill säga fysiska eller juridiska personer som är intresserade av någon av de objekt vi förmedlar.

Övriga kontakter, det vill säga fysiska personer som har kontakt med House and Home såsom företrädare eller kontaktpersoner för en potentiell framtida kund eller leverantör, såsom företrädare eller kontaktperson för en samarbetspartner till House and Home eller som på annat sätt kommer i kontakt med oss utan att vara kund.

Varför hanterar vi personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för att genomföra obligatoriska jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. Vi kan även komma att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

Fullföljande av legala krav

Vi kan hantera dina personuppgifter om vi är skyldiga att göra det enligt lag, exempelvis på grund av bokföringsskyldighet.

Personuppgifter som du lämnar om andra personer

Innan du lämnar uppgifter till oss om andra personer behöver du vara säker på att dessa personer samtycker till det och att du får lämna ut uppgifterna. Det är också bra om du säkerställer att personerna i fråga förstår hur vi kommer att använda deras uppgifter. Du kan också alltid hänvisa till denna policy.

Marknadsföring

De uppgifter vi samlar in om dig kan vi använda för att tillhandahålla marknadsföring och erbjudanden, som är anpassade efter vad vi tror kan passa dig.

Hur vi agerar kring personuppgifter med underleverantörer

Vi kan dela dina personuppgifter med våra underleverantörer om det är nödvändigt för att kunna tillhandahålla de tjänster som du anlitat oss för. Det kan handla om juristbyråer, redovisningsbyråer, mäklarsystem och liknande. Underleverantörer får enbart de personuppgifter om dig som är nödvändiga för att utföra uppdraget.

För de fall vi överför personuppgifter till en leverantör som är vårt personuppgiftsbiträde ingår vi alltid nödvändiga avtal för att säkerställa att vi behåller kontrollen över dina personuppgifter och att dessa hanteras enligt gällande lagstiftning.

Våra system

Vi använder olika IT-tjänster och IT-system för att kunna administrera vår verksamhet. I vissa av dessa lagras och behandlas personuppgifter. För de system som är installerade lokalt av oss hanteras uppgifterna enbart av vår redovisningsbyrå. För de tjänster som är installerade hos någon av våra leverantörer, eller som består av molntjänst, överför vi personuppgifter till dessa.

Vi säljer aldrig dina personuppgifter till tredje man.

Hur vi delar personuppgifter med myndigheter och motparter

För att kunna fullfölja det uppdrag du givit oss kan vi behöva dela dina personuppgifter med myndigheter och motparter. Sådan delning sker alltid endast som ett led i att fullgöra de tjänster/uppdrag som vi anlitats för.

Skyddande av personuppgifter och personuppgiftsombud

Vi är försiktiga i vår hantering av personuppgifter. Vi är fullt införstådda med vikten av att skydda och hantera dina uppgifter. Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust och obehörig åtkomst, användning, ändring eller röjande.

Överföring till land utanför EES-området

De personuppgifter som vi samlar in kan komma att överföras till eller lagras på en destination utanför EES. De kan också behandlas av organisationer verksamma utanför ESS som arbetar med oss eller som arbetar för en av våra underleverantörer. Om detta sker säkerställer vi att dina personuppgifter skyddas på ett adekvat sätt och behandlas i enlighet med denna policy. Skyddet innefattar bland annat, men inte enbart, lämpliga avtalsklausuler så som standardavtalsklausuler godkända av EU-kommissionen och andra lämpliga säkerhetsåtgärder. Vi kan även komma att göra konsekvensbedömningar för att säkerställa att säkerheten noga har utretts.

Hur länge sparas dina personuppgifter

Vi lagrar endas personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de ändamål som framgår av lag och denna personpolicy. Vi följer också vad som är god sed i branschen och de rekommendationer och riktlinjer som finns. Personuppgifter kommer enbart användas för de ändamål som framgår av denna policy och/eller för att fullfölja legala krav. Därefter kommer vi på ett säkert sätt att ta bort dina personuppgifter. Samma personuppgifter kan dock lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Detta innebär att vi kan komma att radera en uppgift ur ett system när den inte behövs där längre, samtidigt som uppgifter kan komma att fortsätta lagras i ett annat system om ändamålet finns kvar för just det systemet. Exempelvis kommer dina personuppgifter att kvarstå i vårt system för att vi ska kunna kontakta dig gällande marknadskommunikation så länge som du inte har en aktiv klientrelation med oss. Du kan självklart närsomhelst avregistrera dig från att motta marknadskommunikation för oss.

För att vi ska kunna försvara oss mot rättsliga anspråk, exempelvis vid tvister, kan vissa uppgifter komma att sparas i enlighet med tillämplig preskriptionstid. När vi enligt lag är skyldiga att spara uppgifter lagras de i enlighet med den tid som föreskrivs i tillämplig lagstiftning.

Länk till andra webbplatser

Vi kan länka från vår hemsida och vår mobilapp till webbplatser som drivas av andra. Dessa företag har egna personuppgiftspolicys och när du lämnar våra sidor gäller inte längre vår policy. Du bör noga läsa den policy som aktuellt bolag har. Vi tar inget ansvar för andra företags sidor eller appar.

Cookies

När du besöker vår webbplats kan vi samla in information och uppgifter om dig genom att använda så kallade cookies.

Din rätt att återkalla samtycke samt få tillgång

Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke av behandling av dina personuppgifter genom att kontakta oss.

Du har också alltid rätt att erhålla en kopia på de personuppgifter som vi har om dig. Du kan skriva till oss och be om en kopia på de personuppgifter vi har om dig. Önskar du detta ber vi dig att inkludera information som kan hjälpa oss att identifiera och lokalisera dina personuppgifter. Detta tillhandahåller vi kostnadsfritt.

Önskar du fysiska kopior kan vi komma att debitera en administrationsavgift.

Rätt till rättelse, radering, begränsning samt rätt att invända mot behandling

För oss är det viktigt att vi har rätt uppgifter om dig. Vi välkomnar därför information om att rätta till felaktig information. Du har under vissa förutsättningar rätt att begära begränsningar av behandlingen av dina personuppgifter och kan när som helst invända mot behandlingen av dina uppgifter om de rättsliga grunderna för behandlingen utgörs av ett allmänintresse eller en intresseavvägning. Du har även rätt att få dina personuppgifter raderade bland annat för de fall de inte längre behövs för ändamålet eller om behandlingen baseras på ditt samtycke och du önskar återkalla detta.

Vi kommer att uppdatera och radera dina uppgifter med undantag för om vi har rätt eller har legala skyldigheter att fortsätta behandla dem för legitima syften.

Rätt till dataportabilitet

Om det är tekniskt möjligt och den legala grunden för behandlingen av dina personuppgifter utgörs av samtycke eller att behandlingen har varit nödvändig för att fullgöra ett avtal har du, under vissa förutsättningar, rätt att få ut dessa personuppgifter och rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig. Denna rättighet gäller från och med den 25 maj 2018.

Kontakt

Du är alltid välkommen att kontakta oss för frågor eller synpunkter. Om du är missnöjd med vår respons kan du vända dig till den lokala tillsynsmyndigheten med dina klagomål: www.datainspektionen.se

Vänligen inkom med dina frågor skriftligen till oss på House and Home Fastighetsbyrå AB, Fjordvägen 47, 436 50 Hovås eller via e-post: margaretha@houseandhome.se

Vi kan komma att be dig att bekräfta din identitet innan vi hanterar dina frågor. Vi kan också be dig om mer information för att säkerställa att du har behörighet när du kontaktar oss för någon annans räkning.

Sammanfattningsvis

Enbart om minst ett av nedanstående kriterier är uppfyllda kommer vi att samla in dina personuppgifter:

Vi har ditt samtycke.

Det är nödvändigt på grund av avtal med dig eller för att vidta åtgärder på din begäran innan avtal ingås.

Det är nödvändigt för att vi ska uppfylla legala och/eller avtalsenliga skyldigheter.

Ändring av denna policy

House and Home kan närsomhelst ändra denna policy och ber dig därför att regelbundet kontrollera våra webbplatser för eventuella uppdateringar.

Senaste versionen uppdaterad: mars 2022